Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad děl objednaných spotřebitelem prostřednictvím webového rozhraní www.alunajezdy.cz (dále jen "webové rozhraní") od podnikatele:

Jan Pospíšil, se sídlem Petřínská 571/16, Praha 5 - Malá Strana, 150 00

IČ: 75170612

není plátcem DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Tanvald

adresa pro doručování: Jan Pospíšil, Jasmínová 459, Slavičín, 763 21

telefonní číslo: +420 720 345 528

kontaktní e-mail: info@alunajezdy.cz

                         

1. Za jaké vady děl odpovídáme?

Jako zhotovitel odpovídáme za to, že dílo při převzetí nemá vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Dílo odpovídá smlouvě, pokud při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu díla a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • je provedeno v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • je provedeno s náležitou odborností a péčí;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené dílo obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ děl stanoví platné a účinné právní předpisy.
 • nemá právní vady, tj. k dílu nemá majetková práva třetí osoba a dílo je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání děl.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost v délce 3 let (celková doba záruky tedy činí 5 let od převzetí díla). Poskytnutí záruky za jakost může být podmíněno splněním určitých podmínek, které budou vždy uvedené na webovém rozhraní.

Za vadu díla nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních a drobné odlišnosti v odstínu barevnosti dodaného materiálu.

2. Jaká je záruční doba pro spotřebitele?

Pro spotřebitele činí záruční doba u děl dvacet čtyři měsíců od převzetí díla, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených k dílu nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

V případě, že vám bylo dílo vyměněno či opraveno, na nové dílo, resp. vyměněné součástky či části a náhradní díly, neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě dílo užívat.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2615 až 2619, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

· Dodatečné provedení díla

Pokud nebude dílo provedeno v rozsahu dle smlouvy (dodáme nekompletní dílo), dílo provedeme dodatečně.

· Sleva z ceny za dílo

Pokud při převzetí díla existovala na díle vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z ceny za dílo.

· Provedení náhradního díla nebo vadné součásti díla

Provedení náhradního díla nebo vadné součásti díla nemůžete požadovat, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zpět nám.

Provedení náhradního díla dále nemůžete požadovat, pokud je to neúměrné k povaze vady (např. v případě, kdy není možná bezprostřední oprava díla) a pokud se jedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

· Oprava díla nebo bezplatná náprava vady

Pokud je možné dílo opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady.Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni dílo opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

· Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že

 • dodání vadného nebo nekompletního díla z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu díla, pro kterou nemůžete dílo používat, nebo nejsme schopni dílo s touto vadou vyměnit; nebo
 • dílo nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách nebo
 • se na díle vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání díla) nebo
 • v případě spotřebitelů nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím díla věděli;
 • jste vadu sami způsobili (např. porušením obchodních podmínek, našich pokynů nebo právních předpisů) nebo
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení díla způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • díla prodávaná za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • díla, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména dílo, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamace přijímáme na naší kontaktní adrese,. V našem sídle nemáme provozovnu, v níž by bylo přijetí reklamace možné. Pro co nejrychlejší vyřízení vaší reklamace doporučujeme využít naši kontaktní adresu.

Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o dodatečné provedení díla, slevu z ceny za dílo, provedení náhradního díla, opravu díla, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.
 • pro usnadnění postupu je vhodné k reklamaci přiložit doklad o zaplacení díla či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující zaplacení díla, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Jste-li spotřebitelem, nebrání nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady díla.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu díla, výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny díla, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace díla. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 26.7.2019

Vložte svůj text...

google-site-verification: googled6966683f11821e1.html