Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.alunajezdy.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

podnikatelem:

Jan Pospíšil, se sídlem Petřínská 571/16, Praha 5 - Malá Strana, 150 00

IČ: 75170612

není plátcem DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Tanvald

adresa pro doručování: Jan Pospíšil, Jasmínová 459, Slavičín, 763 21

telefonní číslo: +420 720 345 528 

kontaktní e-mail: info@alunajezdy.cz


jako zhotovitelem

a vámi jako objednatelem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou o dílo (nebo jinou obdobnou smlouvou; společně dále jen "smlouva") se zavazujeme poskytnout vám službu, která spočívá v provedení díla, které je uvedené v objednávce, zejména se jedná o výrobu a montáž hliníkových nájezdů pro kočárky (dále jen "dílo"), a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za dílo, včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedených v objednávce (dále jen "cenu"). Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách jsou uvedeny v článku 3. Možné způsoby platby naleznete v článku 4. Podrobnosti k podmínkám provedení díla jsou uvedeny v článku 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy spotřebitelem jsou v článku 6. Reklamace jsou uvedeny v článku 7 a v našem Reklamačním řádu.

1.2 V čem provedení díla spočívá?

Provedení díla spočívá zejména v dodání a montáži námi dodaných produktů, zejména hliníkových nájezdů pro kočárky v dohodnuté délce. Podrobné popisy kroků, které jsou v rámci jednotlivých služeb poskytovány, jsou uvedeny v čl. 5.3 těchto obchodních podmínek a také na webovém rozhraní.

Na námi poskytované služby se mohou vztahovat také další podmínky, se kterými vás vždy před podáním závazné objednávky seznámíme.

1.3 Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a provedení díla objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4 Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat v případě reklamací;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník");
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6 Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace našich služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2 Jak podat objednávku.

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3 Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Zároveň máme v takovém případě nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4 Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané dílo.

2.5 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. CENA

3.1 Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u díla na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny díla na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dílo provést za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2 Lze kombinovat slevy z ceny?

Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před provedením díla převodem na náš bankovní účet na základě zálohové faktury (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • bezhotovostně před provedením díla prostřednictvím platební služby PayPal.
 • Při prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky vzniká povinnost zaplatit úrok z prodlení ve výši 1.5 % za každý den prodlení. Či úroky stanovené právními předpisy. 

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2 Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před provedením díla je cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky, nejpozději však do zahájení provádění díla. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

4.3 Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny (příp. zálohy) nebo ceny za materiál souvisejícího s provedením díla před samotným provedením díla, resp. před dodáním materiálu.

4.4 Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Kdy bude dílo provedeno?

Po uzavření smlouvy vás budeme bez zbytečného odkladu kontaktovat telefonicky nebo e‑mailem a navrhneme vám termín provedení díla. Pokud jste spotřebitelem a udělili jste nám souhlas s provedením díla před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy podle článku 5.1. těchto obchodních podmínek, budeme moci dílo provést před uplynutím této lhůty.

Termín provedení díla vám nabídneme zpravidla v rozmezí 1 až 5 týdnů od uzavření smlouvy. Námi sdělený termín dokončení je pouze orientační. V případě vyšší moci (např. záplavy) se lhůta k provedení díla prodlužuje o dobu, po kterou zásah vyšší moci trvá.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

5.2 Na jakém místě bude dílo provedeno?

Dílo provedeme výhradně na adrese, kterou nám v rámci uzavření smlouvy poskytnete. Díla provádíme pouze v rámci České republiky.

5.3 Jaké činnosti jsou zahrnuty v ceně?

V ceně díla je zahrnuto zejména zaměření na místě, materiál, výroba hliníkového nájezdu a montáž nájezdu prováděná námi. V závislosti na zvoleném typu hliníkového nájezdu vám může být dána možnost volby z různých variant hliníkového nájezdu (např. pevný, sklopný atd.).

Upozorňujeme, že v ceně není zahrnuto zvláštní příslušenství nebo rozšíření prací (např. rozšíření nebo zvláštní úprava hliníkových nájezdů nebo demontáž starého nájezdu). V případě, že budete požadovat provedení těchto činností námi, je nutné je objednat zvlášť.

Upozorňujeme, že v ceně dále není zahrnuta likvidace a odvoz materiálu, sutin a dalšího odpadu vzniklého prováděním díla. 

5.4 Co když jsou v místě montáže překážky?

Pokud jsou v místě montáže uloženy překážky (např. elektrické vedení), jste povinni nás o jejich existenci a poloze informovat, a to písemnou formou, nedohodneme-li se jinak. Neodpovídáme za případnou újmu vám ani třetí osobě, způsobené na překážkách, pokud jste nás o jejich existenci nebo poloze neinformovali nebo jste nás o nich neinformovali řádně.

5.5 Co když po nás bude vymáhána škoda nebo jiná újma?

Bude-li nám v souvislosti s porušením článku 5.5 těchto obchodních podmínek z vaší strany způsobena škoda nebo jiná újma, zavazujete se nám nahradit veškerou škodu nebo jinou újmu, a všechny s tím související náklady.

5.6 Jste povinni zajistit potřebná povolení?

Jste povinni zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní i soukromoprávní povolení (např. ohlášení stavebnímu úřadu, souhlas vlastníka nemovitosti atd.), která musí být k řádnému provedení díla zajištěna. Zároveň jste povinni nám prokázat, že jste potřebná povolení získali. Vyhrazujeme si právo s prováděním díla začít až poté, co nám prokážete, že jste veškerá potřebná povolení dle předchozí věty získali. Lhůta pro provedení díla neběží po dobu, po kterou nám nebylo prokázáno, že jste veškerá potřebná povolení získali.

5.7 Jste povinni nám poskytnout jinou součinnost?

Jste povinni poskytnout nám veškerou potřebnou součinnost, která je k provedení díla potřebná, zejména jste povinni umožnit a zajistit nám přístup do prostor, kde bude dílo prováděno.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Jste-li spotřebitelem, souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s provedením díla před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě můžeme dílo provést před uplynutím této lhůty. 

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

6.2 Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. Berte však na vědomí, že v takovém případě budeme moci dílo provést nejdříve po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy v tomto případě můžete využít náš vzorový formulář, který naleznete na konci stránky. 

Dále vezměte na vědomí, že pokud odstoupíte od smlouvy, s jejímž plnění jsme již začali, máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

6.3 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jakým budete požadovat.

Byl-li vám společně s provedením díla poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět na naši kontaktní adresu.

6.4 Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti;
 • v místě, kde má být dílo provedeno, se nacházejí překážky a není možné dílo provést bez jejich poškození;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti [A18] dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K provádění děl jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266 za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jsme vám poskytli, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


Formulář pro odstoupení od smlouvy zde: 

google-site-verification: googled6966683f11821e1.html